เทคนิคเลี้ยงปลาในกระชังบก

April 20, 2019 Drjoe 0

“การเลี้ยงปลาในกระชังบก” เป็นวิธีการเลี้ยงปลาแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะการเลี้ยงปลาในบ่อดินมีปัญหาหลายอย่างทั้งคุณภาพน้ำไม่ดี มีโรคสะสมเยอะ และจัดการยาก ทำให้ปลาตาย ผู้เลี้ยงเสียรายได้ การเลี้ยงปลาในระบบปิดหรือการเลี้ยงปลาในกระชังบกช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะสามารถดูแลปลาได้ใกล้ชิด หากคุณภาพน้ำไม่ดีหรือมีโรคก็สามารถรักษาและเปลี่ยนน้ำได้ง่าย ภาควิชาประมงคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาระบบการเลี้ยงปลาในระบบปิดขึ้น เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรที่สนใจ ระบบนี้ประกอบด้วยกระชังขนาด 2×3 สูง 80 ซม. ที่ทำจากผ้าใบกันน้ำ โดยใช้ท่อพีวีซีขนาด 1 นิ้วเป็นโครงบ่อ ยึดผ้าใบกับโครงด้วยเชือก ส่วนต่อมาที่เป็นหัวใจของระบบนี้คือ “ชุดบ่อบำบัด” […]